ΝΠΔΔ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Βρίσκεστε εδώ: