Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού, συστάθηκε το 2011 (ΦΕΚ 1406/τ. Β΄/16-06-2011),  μετά από συγχώνευση 14 Νομικών Προσώπων του Δήμου Βοΐου, έχοντας ως σκοπό τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την έρευνα ανάπτυξης ενεργειών Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. περιλαμβάνει τις κάτωθι Υπηρεσίες:

  1. Παιδικοί Σταθμοί
  2. Ωδείο
  3. Φιλαρμονική
  4. Χορωδία Γυναικών
  5. Βιβλιοθήκη
  6. ΚΑΠΗ