Η κ. Νταβατζή – Παπαδιώτη Γλυκερία, με καθ’  ύλην αρμοδιότητες:

1  α) του αυτοτελούς τμήματος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικών υποθέσεων και ειδικότερα των γραφείων πολιτισμού, κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και αλληλεγγύης και του γραφείου προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

β) του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα του γραφείου τουρισμού

2) Την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Δημάρχου και Εντεταλμένη για την
διεκπεραίωση των υποθέσεων του παραπάνω Γραφείου.
3). Την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του Γραφείου
Δημάρχου.
4). Το συντονισμό ενεργειών, όπου απαιτείται η συνέργεια περισσότερων Διευθύνσεων,
Νομικών Προσώπων του Δήμου και Επιχειρήσεων

Ο κ. Ρομπόλας Ιωάννης με καθ’  ύλην αρμοδιότητες:

– την εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο οργάνωση και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

1). Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
– Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που
περιλαμβάνει ειδικότερα το : – Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας
– Tην εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και ειδικότερα στα παρακάτω
Τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος
δ) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
i) Γραφείο Έκδοσης Αδειών
ii) Γραφείο ελέγχου Αδειών
iii) Γραφείο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων

Κατεβάστε την απόφαση: ENTETAΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2018