διμαρχος

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΙΟΥ