Δόρδας Χρήστος, Αντιδήμαρχος αειφόρου ανάπτυξης, συντήρησης και εποπτείας του τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου, ο οποίος θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:

–  Του αυτοτελούς τμήματος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικών υποθέσεων και ειδικότερα τα γραφεία  παιδείας, διά βίου μάθησης και αθλητισμού και

– Των τμημάτων καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και διαχείρισης και συντήρησης δημοτικών οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα ασκεί τις κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασκίου

Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος αγροτικής, επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος θα ασκεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα των γραφείων αγροτικής οικονομίας, αδειοδοτήσεων και εμπορίου, τις κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης και θα έχει την εποπτεία του ΤΟΕΒ του Δήμου.

Καρακουλάκης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος που θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες του τμήματος συγκοινωνιών και τις κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας

Ζιάρα Φωτεινή, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, ανάπτυξης και νέων τεχνολογιών και της Διεύθυνσης οικονομικών, ανάπτυξης και διοίκησης

Λυσσαρίδης Χρήστος, Αντιδήμαρχος με κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου και στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου

Κατεβάστε την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ-6Ω1ΟΩ97-ΓΩΗ