Καλονέρι , Γαλατινή ,Εράτυρα, Πελεκάνος, Σισάνι  και Νάματα