Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00

Π    Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 06η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18. Σε περίπτωση απουσίας ή…