Δελτίο Τύπου – Εργασίες αντικατάστασης στέγης και της τοιχοποιίας κτηρίου στην πλατεία «Μάρμαρος» της Κοινότητας Βυθού

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο δημοτικό κτήριο στην πλατεία «Μάρμαρος» στον οικισμό του Βυθού. Η συνολική παρέμβαση και οι εργασίες περιελάμβαναν μεταξύ των άλλων αρμολόγηση όψεων των υφιστάμενων τοιχοδομών, ανακατασκευή τμήματος τοιχοποιίας ανωδομής με επαναχρησιμοποίηση των ίδιων λίθων, καθαίρεση των επιχρισμάτων εσωτερικά του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, συντήρηση του υφιστάμενου περιμετρικού σενάζ εσωτερικά…