Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Τρίτη 08-06-2021 και ώρα 09:00

  Π    Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η   Σας προσκαλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 8η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18. Σε περίπτωση απουσίας…