Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση στις 26.02.2021 δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 26η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068 κοινή υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ 94/Β/16.01.2021)…