Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29.10.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 29η  του μηνός Οκτωβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   1 Εκλογή εκπροσώπων του…