Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση από το Δήμο Βοΐου Ιδιωτικού Ακινήτου για Δημιουργία Χώρου Φύλαξης Αδέσποτων Ζώων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Έχοντας υπόψη: Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-81), όπως ισχύει Τον Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) Τον Ν. 3852/2010 Την με αρ. 210 / 2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τη με αρ. 115 / 2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.   Π Ρ Ο Κ Η…

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση την 18η Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 18η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1. Έγκριση δαπανών από 2η Πάγια Προκαταβολή έτους 2019. 2.…