Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή ωφελούμενων στο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ» (ΔΗ.Κ.E.ΒΟ) ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκο Κοινωνικό Ταμείο –ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ωφελούμενους (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά…

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Οκτώβριο 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Οκτώβριο 2019 Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 (Α΄143) σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό μέχρι και πέντε ημερομίσθια…