Ανακοίνωση – Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντος Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Ο Δήμος Βοΐου (αρμόδιος υπάλληλος Ξανθούλη Στέλλα τηλ. 2465350210) ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ ΓΠΣ Δ.Ε. Σιάτιστας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.  107017/5.9.06 (Β’ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες…