ΜΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.) ΤΗΣ Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017)

ΜΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.) ΤΗΣ Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017) ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ       α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/ Ειδικότητα Διεύθυνση Επικοινωνίας (υπηρεσιακή) 1 Χαλτογιαννίδης Νικόλαος Χριστόφορος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δημοτικό Κατάστημα Ασκίου, 50300 Καλονέρι Βοΐου 2 Μητρόπουλος Βασίλειος Γεώργιος…